CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN \
Hướng dẫn sử dụng hệ thống

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản

2. Hướng dẫn khai báo hồ sơ

3. Hướng dẫn nhận kết quả

4. Hướng dẫn thanh toán

Video hướng dẫn sử dụng hệ thống

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản

2. Hướng dẫn khai báo đơn